ثبت نام نیروی متبرع
شرایط ثبت نام نیروهای تخصصی جهت اعزام به عتبات عالیات به منظور بازسازی:
1- مدت ماموریت 30 روز می باشد.( 27 روز کار و 3 روز زیارت در نظر گرفته شده است)
2- ماموریت فوق بدون حقوق می باشد.
3- فرد اعزام شونده باید از لحاظ جسمی و روحی سالم باشد.
4- توان ماندن در مدت تعیین شده را در محل ماموریت داشته باشد.
5- سن اعزام شونده کمتر از 20 سال و بیشتر از 55 سال نباشد.
6- اعتیاد به مواد مخدر و سوء سابقه نداشته باشد.
7- فرد اعزام شونده باید مهارت لازم و مورد نیاز ستاد عتبات را دارا باشد.
8- فرد اعزام شونده باید خوش اخلاق با انضباط و تبعیت پذیر و تلاشگر باشد.
9- مدت اعتبار گذرنامه اعزام شونده کمتر از 6 ماه نباشد.
10- فرد اعزام شونده در طی ماموریت تحت پوشش حمایتی ستاد عتبات می باشد.
11- فرد اعزام شونده باید یک چک ضمانتی 20/000/000 ریال به منظور اطمینان از رعایت موارد فوق ذکر در اختیار ستاد عتبات قرار دهد و این چک در پایان ماموریت در صورت رعایت مقررات عودت داده می شود و در صورت عدم رعایت مقررات خسارت وارده از این چک وصول خواهد شد.

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • 11 + 1 =